100% cử tri thống nhất ông Đồng Văn Thanh ứng  cử đại biểu HDND tỉnh Hậu Giang

100% cử tri thống nhất ông Đồng Văn Thanh ứng cử đại biểu HDND tỉnh Hậu Giang

07/04/2021
Lượt xem: 103