120 hộ dân ở Lung Ngọc Hoàng cần hỗ trợ sinh kế, đảm bảo cuộc sống sau di dời

120 hộ dân ở Lung Ngọc Hoàng cần hỗ trợ sinh kế, đảm bảo cuộc sống sau di dời

03/07/2021
Lượt xem: 158