5 điểm mới đột phá trong Tổng điều tra dân số và nhà ở

5 điểm mới đột phá trong Tổng điều tra dân số và nhà ở

03/04/2019
Lượt xem: 720

Bước sang ngày thứ 2 thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở. Cuộc Tổng điều tra lần này có 5 đổi mới quan trọng mang tính đột phá.