Ẩm độ không khí duy trì ở mức cao nên sâu bệnh hại tấn công trên lúa nhiều

Ẩm độ không khí duy trì ở mức cao nên sâu bệnh hại tấn công trên lúa nhiều

06/10/2019
Lượt xem: 181