Châu Thành nỗ lực tổng điều tra dân số và nhà ở

Châu Thành nỗ lực tổng điều tra dân số và nhà ở

05/04/2019
Lượt xem: 702

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần này huyện Châu Thành có 131 điều tra viên, với 23.600 hộ ở 137 địa bàn. Trong đó, có 6 địa bàn đặc thù. Vì vậy, địa phương luôn có sự tập trung để đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch.