Người dân bị từ chối trong các giao dịch hoặc không thể bổ sung hồ sơ, do CMND bị cắt góc.

Người dân bị từ chối trong các giao dịch hoặc không thể bổ sung hồ sơ, do CMND bị cắt góc.

28/11/2021
Lượt xem: 148