Nhiều lưu ý cho điều tra viên trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Nhiều lưu ý cho điều tra viên trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

02/04/2019
Lượt xem: 1382

Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này sẽ áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới, đó là sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet.