Ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

03/04/2019
Lượt xem: 790

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỉnh sẽ điều tra tại hơn 1.430 địa bàn, với trên 202.000 hộ dân. Để phục vụ cho Tổng điều tra, tỉnh đã huy độnghơn 990 điều tra viên và 200 giám sát viên cấp tỉnh, huyện.