Sầu riêng Cái Mơn tỉnh Bến Tre được Cục sở hữu trí tuệ cấp chứng chỉ địa lý và Nỗi lo ảnh hưởng bởi hạn mặn

Sầu riêng Cái Mơn tỉnh Bến Tre được Cục sở hữu trí tuệ cấp chứng chỉ địa lý và Nỗi lo ảnh hưởng bởi hạn mặn

28/06/2020
Lượt xem: 52