Tiện ích từ phần mền Capi

Tiện ích từ phần mền Capi

03/04/2019
Lượt xem: 489

Thay gì sử dụng in giấy, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này 100% điều tra viên đều sử dụng điều trabằng phiếu điện tử thông qua phần miềm CAPI được cài đặt sẳn trên điện thoại di động thông minh.Với phần miềm này, ngân hàng câu hỏi đã được bố trí sẳn, nhiệm vụ của điều tra viên chỉ cần khai thác và điền thông tin đầy đủ. Nhờ đó công tác điều tra được nhanh, lẹ hơn.