clock
Đang Tải...

Thời sự

Từ 2/2023 nhiều chính sách mới có hiệu lực

30-01-2023
Lượt xem: 149

HGTV – Từ tháng 2/2023, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: quy định về Trường của cơ quan Nhà nước, các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, giảm 50% lệ phí đăng ký thường trú, hỗ trợ người trồng lúa không thấp hơn 50% kinh phí… 

QUY ĐỊNH VỀ TRƯỜNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

TỪ THÁNG 2/2023 NHIỀU CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC

         Nghị định số 103/2022 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/2/2023 quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.

Nghị định quy định trường đào tạo, bồi dưỡng là cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được tổ chức, hoạt động theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật, cụ thể:

Trường của cơ quan nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

Trường của tổ chức chính trị là cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trường của tổ chức chính trị-xã hội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan trung ương của tổ chức chính trị-xã hội.

Trường của lực lượng vũ trang nhân dân là đơn vị trực thuộc các cấp quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nằm trong tổ chức, biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam.

CÁC TRƯỜNG HỢP KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

TỪ THÁNG 2/2023 NHIỀU CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC

   Nghị định số 111/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 22/2/2023.

Nghị định nêu rõ các công việc thực hiện hợp đồng bao gồm các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập gồm lái xe, bảo vệ; lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

HỖ TRỢ NGƯỜI TRỒNG LÚA KHÔNG THẤP HƠN 50% KINH PHÍ

TỪ THÁNG 2/2023 NHIỀU CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, tỉnh, thành phố sẽ quyết định thực hiện các việc như hỗ trợ cho người trồng lúa: Sử dụng không thấp hơn 50% kinh phí dùng hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Phần kinh phí còn lại để thực hiện các việc gồm phân tích chất lượng hóa, lý tính của các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao định kỳ 10 năm để sử dụng hiệu quả và có biện pháp cải tạo phù hợp: Căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật, các đơn vị lập dự toán chi trình cấp có thẩm quyền quyết định. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/2/2023.

GIẢM 50% LỆ PHÍ KHI ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

TỪ THÁNG 2/2023 NHIỀU CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC

Thông tư số 75/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú có hiệu lực từ ngày 5/2/2023.

Theo đó, công dân được giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. Thông tư nêu rõ, công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ) với cơ quan đăng ký cư trú theo quy định pháp luật cư trú thì phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này./.

TIN LIÊN QUAN

Thời sự

17-03-2023 - Lượt xem: 193

ĐỀ XUẤT TINH GIẢN BIÊN CHẾ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỊ KỶ LUẬT

Cộng đồng

16-03-2023 - Lượt xem: 176

CHÍNH PHỦ LẬP 5 TỔ CÔNG TÁC THÁO GỠ ĐẦU TƯ CÔNG

Cộng đồng

14-03-2023 - Lượt xem: 9

THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Thời sự

27-03-2023 - Lượt xem: 11

ĐỐT ĐỒNG - LỢI HAY HẠI?

HOP THU TRUYEN HINH
KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
HOA LÚA
VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG
BÓNG THỜI GIAN
TẤC ĐẤT TẤC VÀNG